ประกาศกรมศุลกากร 2561

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติศุลกากรศุลกากร พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การได้อนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (นิติบุคคล)

"ตัวแทนออกของ" หรือ "ชิปปิ้ง" คือผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ เพื่อยกระดับและส่งเสริม ให้ระบบตัวแทนออกของเป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานโลก อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนออกของ หลักเกณฑ์การยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ และมีการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนออกของ โดยตัวแทนออกของจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ และกำหนดให้สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของมีหน้าที่รับรองสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล กำหนดจรรยาบรรณตัวแทนออกของ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของตามที่กรมศุลกากรรับรอง เผยแพร่นโยบาย ระเบียบ และประกาศ ของกรมศุลกากร ส่งเสริมความรู้ทางด้านศุลกากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานศุลกากรแก่สมาชิก กำกับดูแลความประพฤติ ของสมาชิก ตักเตือนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกแก่กรมศุลกากรทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13 /2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดังนี้
 • 1.) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • 2.) เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
 • 3.) ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันวิทยาการศุลกากร จาก สมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและ ผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากรและ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
 • 4.) ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
 • 5.) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด
 • 6.) การดำเนินงานของตัวแทนออกของให้ถือเป็นการปฎิบัติงานของตัวแทนภายใต้มาตรา 106 ถึงมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ปี พ.ศ. 2469 และ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ปี พ.ศ.2560 มาตรา 99 ถึงมาตรา 101 ตัวแทนออกของต้องปฎิบัติตามข้อกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด
 • 7.) ตัวแทนออกของต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของตามที่สมาคมที่เกี่ยงกับการออกของ ที่กรมศุลกากรรับรอง
พ.ร.บ. ศุลกากรฉบับ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มีไว้ดังนี้
 • การประเมิน เดิมกรมศุลกากรไม่มีการกำหนดระยะเวลา โดยให้ทำการประเมินภายในอายุความ 10 ปี นับจากวันที่นำเข้าสินค้าหรือวันที่ส่งออกสินค้า ดังนั้นใน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงได้มีการระบุชัดเจนว่า จะต้องดำเนินการประเมินภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งข้อดีคือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 • การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บเอกสาร 5 ปี
 • โทษและการกระทำความผิด เดิมกฎหมายจะลงโทษเท่ากันแม้จะเป็นโทษหนักหรือเบาก็ตาม โดยจะลงโทษด้วยการปรับ 4 เท่า ของราคาสินค้ารวมค่าอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขเป็นปรับตั้งแต่ 0.5 เท่าแต่ไม่เกิน 4 เท่าของอากรที่ขาดโดยไม่คำนวณรวมราคาสินค้า และการลงโทษหนักหรือเบานั้นให้เป็นไปตามดุลพินิจของศาล
 • ชนิดคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้ระบุใน พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้กำหนดโดยการประกาศเป็นกฎกระทรวง ซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นของชนิดคลังที่สามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 • สินบนรางวัล เดิมประกอบไปด้วย สินบน และ เงินรางวัล โดยสินบนจ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าขายของกลางหรือค่าปรับ ซึ่งจ่ายทุกฐานความผิดและไม่มีเพดาน ส่วนเงินรางวัลจ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการจับกุม แต่กรณีไม่มีสินบนจะจ่าย 30 เปอร์เซ็นต์แก่เจ้าหน้าที่ที่จับกุมไม่มีเพดานและจ่ายทุกฐานความผิด โดยปัจจุบันกำหนดให้จ่ายสินบน 20 เปอร์เซ็นต์ และเงินรางวัล 20 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท จ่ายในฐานความผิดเฉพาะเท่านั้น
 • ภาระการพิสูจน์ เดิมอยู่ที่จำเลยที่ต้องเป็นบุคคลพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำความผิด ซึ่งปัจจุบันตัดมาตรา 100 ออก ทำให้ภาระการพิสูจน์จะเป็นของบุคคลใดขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายทั่วไป
 • ตัวแทนออกของ ปัจจุบันได้กำหนดให้มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น และมีการกำหนดโทษตัวแทนออกของหากมีการกระทำความผิด
 • การสงวนสิทธิ์เมื่อมีการชำระอากรไว้เกิน เดิมผู้ประกอบการชำระอากรไว้เกินต้องขอสงวนสิทธิ์กับทางกรมศุลกากรเพื่อขอคืนเงิน ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องสงวนสิทธิ์เพราะหากมีการชำระเกินก็สมควรที่จะได้รับอากรคืน
 • ระบบการขอคำวินิจฉัยล่วงหน้าจากศุลกากร ปัจจุบันผู้ประกอบการจะต้องขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า ซึ่งจะใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร และมีผล 2 ปี นับจากการให้คำวินิจฉัย ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับทราบอัตราภาษีได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า
 • คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่เดิมเอกชนไม่สามารถฟ้องศาลได้ เพราะตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ศาลจะไม่รับฟ้องโดยระบุว่าผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายในก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นผู้ตัดสินประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีในกรณีที่ความเห็นระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการไม่ตรงกัน โดยจะมีกี่คณะก็ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เพื่อการกระจายการทำงานไม่ให้งานคั่งค้างสะสม และกำหนดเวลาแล้วเสร็จชัดเจนในระยะเวลา 180 วัน ขยายได้อีก 90 วัน และหากเอกชนไม่เห็นด้วยในระยะเวลา 180 วันก็สามารถดำเนินการฟ้องศาลได้
 • เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ เดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 1 ซึ่งเงินดอกเบี้ยนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีเพดาน และงดหรือลดไม่ได้ โดยปัจจุบันยังคงไว้ที่ร้อยละ 1 แต่สามารถลดได้และมีเพดานไม่เกินเงินต้น ส่วนเบี้ยปรับที่ชำระหนี้ล่าช้า 20 เปอร์เซ็นต์ของหนี้ที่จะต้องเสียสามารถงดหรือลดได้
 • ของที่เป็นของพึงริบ ได้กำหนดให้เป็นไปตามดุลพินิจของศาล
กรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรมศุลกากร ณ จุดนำเข้า-ส่งออก
การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 1. คำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
 6. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ (ยกเว้นบุคคลที่มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร และได้ผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบันวิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาเอกสารตามข้อ (2) - (5) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 9. โดยยื่นคำร้องที่ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากรหรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ
ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ดังนี้
 1. ผู้นำเข้าต้องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกำหนดให้ใช้ ใบขนฯประเภทอื่น
 2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า
  1. สำหรับพิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการคลัง สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
   1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรมศุลกากรกำหนดให้มีการจัดทำคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับการนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน กรณีดังกล่าวต้องมีสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ
   2. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก. 100/1)
   3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
   4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
   5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
   6. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
   7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้าได้จาก www.customs.go.th เลือกรายการของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
   8. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
   9. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้าแค็ตตาล็อก เป็นต้น
  2. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
  3. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) อีก 1 ฉบับ
  4. พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  5. พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) มี 2 กรณีดังนี้ คือ
  6. กรณีสินค้าอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
   1. คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ชำระอากร 1 ใน 10
   2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
  7. กรณีสินค้าอยู่นอกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
   1. คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT)ขอคืนอากร9 ใน 10
   2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
  8. พิธีการนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
   1. แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค้านำเข้าเป็นวัตถุดิบ
   2. แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้านำเข้าเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อส่งออก
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้าทางเรือ
 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter และให้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าสำหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 2. การตรวจปล่อยสินค้าจะนำระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในการสั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรกำหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร
  1. กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือรับมอบสินค้าได้ทันที
  2. กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือเพื่อเตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า
  3. การชำระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกชำระและวางเงินประกันที่สำนักงานศุลกากรหรือชำระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้
  4. การวางค้ำประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวางค้ำประกันที่สำนักงานศุลกากรหรือวางค้ำประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ได้
  5. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่นำเข้าได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 3. ผู้นำของเข้านำใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order (D/O) ไปดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้านำเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือบริษัท
 4. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
  1. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
  2. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
  3. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST
 ของที่นำเข้าทางอากาศยานแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ...
 1. ของขวัญ ( Gift )
 2. ของตัวอย่าง ( Sample )
 3. ของเอกสิทธิ์ ( Diplomatic )
 4. ของใช้ส่วนตัว ( Personal Effect )
 5. สินค้า ( Cargo )
พิธีการศุลกากรขาเข้าทางอากาศยาน
     เมื่อผู้นำเข้าได้รับแจ้งจากบริษัทสายการบินว่าสินค้าได้นำเข้ามาแล้วโดยเครื่องบิน เที่ยวที่เท่าใดของบริษัทสายการบินใดแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องไปติดต่อกับสายการบินที่รับบรรทุกนั้น เพื่อขอรับเอกสาร Delivery Order ( D/O ) และเอกสาร Airway Bill เสร็จแล้วจึงจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อยื่นขอชำระอากร
เอกสารที่ต้องยื่นต่อศุลกากรเพื่อรับมอบหรือตรวจปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากรได้แก่ 
 1. ใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการค้าจำนวน 4 ชุด : ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 3 ชุด
 2. บัญชีราคาสินค้า ( Invoice )
 3. Airway Bill ( ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ )
 4. Delivery Order ( D/O )
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น Packing List , ใบอนุญาตให้นำของเข้า (ถ้ามี)
ของที่ให้ใช้แบบสำแดงสินค้าขาเข้าพิเศษ 
     ปฏิบัติพิธีการคล้ายกับการเก็บอากรปากระวาง คือ ผู้นำของเข้าจัดทำแบบสำแดงสินค้าขาเข้าพิเศษตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดยื่นเพียงฉบับเดียวโดยไม่มีสำเนา พร้อมกับใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน ( Airway Bill )และ Custom Permit พนักงานศุลกากรจะควบคุมของมาตรวจและตีราคาให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกัน แล้วจึงให้ชำระค่าภาษีอากรที่พึงต้องชำระและให้ผู้นำของเข้าลงนามรับของในแบบสำแดงสินค้าขาเข้าพิเศษโดยไม่ต้องมีใบสั่งปล่อยศุลกากร
* ของที่ให้ใช้แบบสำแดงสินค้าขาเข้าพิเศษนอกจากเป็นของที่กำหนดไว้แล้ว ยังเป็นของที่ถือว่าเป็นของเล็กน้อย ไม่มีลักษณะเป็นสินค้า ได้แก่...
 • หนังสือพิมพ์รายวัน รายปักษ์และภาพข่าว
 • ส่วนประกอบของสิ่งอุปกรณ์อากาศยาน ซึ่งนำเข้ามาเพื่อใช้แทนของเก่าหรือเพื่อใช้ซ่อม
 • ของผู้โดยสารซึ่งไม่ได้นำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ( Unaccompanid Baggage ) ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นสินค้า
 • ของที่่นำเข้ามาแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (ราคา หมายความว่า ราคาตามกฏหมายศุลกากร )
สำหรับของติดตัวผู้โดยสารเข้ามา
     ของที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามา ถ้าไม่มีลักษณะเป็นสินค้า กล่าวคือ เป็นของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ตามความหมายในประเภทที่ 5 ภาค 4 แห่ง ก.ม. พิกัดฯ ให้จัดเก็บอากรปากระวาง โดยผู้นำเข้า Declare รายละเอียดลงในแบบฟอร์มของติดตัวผู้โดยสารตามแบบที่กรมฯกำหนด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจผู้โดยสารจะดำเนินการประเมินราคาและค่าภาษีอากร แล้วจัดเก็บภาษีอากรเสียเอง โดยออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้นำเข้าไม่ต้องทำใบขนสินค้า
ราคาประเมินสำหรับของนำเข้าทางอากาศยาน
     ราคาประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้าทางอากาศยานให้ใช้ราคา F.O.B. + ค่าประกันภัย + ค่าระวางบรรทุกอากาศยานเป็นราคาพึงประเมิน
     หลักเกณฑ์อื่นๆ ในการประเมินราคา ใช้แนวเดียวกับการประเมินราคาสำหรับของนำเข้าทางเรือ ค่าวินิจฉัยพิธีการที่ 1/2508
 • ถ้าเป็นของที่นำเข้าทางอากาศยาน ให้บวกค่าระวางทางอากาศเข้าไป ก็เห็นได้ชัดว่ามีราคาสูงกว่าปกติเกินสมควร กรณีเช่นนี้ให้ถือเอาราคา C.I.F. แห่งของนั้น หากจะพึงนำเข้าทางเรือเป็นราคาประเมินเพื่อเก็บอากร
 • ในกรณีที่ของนำเข้าทางอากาศ มิใช่เป็นของใช้ส่วนตัว ของขวัญหรือของตัวอย่าง แต่บริษัทการบินผู้รับบรรทุกมิได้คิดค่าระวางจากผู้นำของเข้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามค่าระวางอันพึงต้องเสียแล้วรวมเข้ากับราคาของและค่าประกันภัย
 • กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับตราส่งคิดราคา C.I.F. ทางเรือแก่ของที่บรรทุกอากาศยานเข้ามา ให้หักค่าระวางอันพึงต้องเสียทางเรือออก แล้วบวกค่าระวางอากาศเข้าไปแทน หากไม่อาจทราบค่าระวางบรรทุกเรือที่จะคำนวณหักออกได้ เพื่อความสะดวกให้คำนวณหักออกในอัตรา 10 % ของราคาของสินค้า
ในการนําเข้าสินค้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีคําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสินค้า ดังนี้
  1. ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า
  2. แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้
  1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) สําหรับการนําเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
  2. คําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
  3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสําหรับนําของเข้าหรือส่งของออกชั่คราว ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
  4. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสําหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
  5. ใบขนสินค้าถ่ายลํา (ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลํา
  6. ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่างๆ
  7. ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สําหรับการนํารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
  8. ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สําหรับการนําเรือสําราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
การนําเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 1. ผู้นําเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจําด่านพรมแดน เพื่อดําเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Car Manifest) และดําเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร
 3. ผู้นําเข้าหรือตัวแทน จัดทําและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest
 4. ผู้นําเข้าหรือตัวแทนฯ ชําระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องชําระภาษีอากร) ที่หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร
 5. ชําระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะกําหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย
  1. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้นําเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร
  2. กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามสําแดงจะส่งมอบสินค้าให้ผู้นําเข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร
ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แบ่ง ออกเป็น 18 ประเภท ดังต่อไปนี้
 • ประเภทที่ 1 ของส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี
 • ประเภทที่ 2 ของที่นำเข้ามาโดยเสียอากรครบถ้วนแล้วมีการส่งกลับออกไปซ่อมและนำ กลับเข้ามาภายใน 1 ปี
 • ประเภทที่ 3 ของที่นำเข้ามาพร้อมตนหรือนำเข้ามาชั่วคราวและส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือน
 • ประเภทที่ 4 รางวัลและเหรียญตราที่ต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • ประเภทที่ 5 ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ
 • ประเภทที่ 6 ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน
 • ประเภทที่ 7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของอากาศยานหรือเรือ
 • ประเภทที่ 8 น้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งที่ใช้หล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือ
 • ประเภทที่ 9 พืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยปลูก
 • ประเภทที่ 10 ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
 • ประเภทที่ 11 ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล
 • ประเภทที่ 12 ของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท
 • ประเภทที่ 13 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอากาศ
 • ประเภทที่ 14 ตัวอย่างสินค้า
 • ประเภทที่ 15 คอนเทนเนอร์บรรจุของ
 • ประเภทที่ 16 ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ
 • ประเภทที่ 17 ของที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
 • ประเภทที่ 18 ของส่งออกที่นำเข้ามาไม่เกิน 2 ปี และพิสูจน์โดยเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร
 • ประเภทที่ 19 ภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ที่นำเข้ามา และจะส่งกลับออกไป
ของต้องห้าม หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
 • สารเสพติด
 • วัตถุ หรือสื่อลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 ของต้องกำกัด หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น
ประเภท หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ กรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th
อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th
พืชและส่วนต่างๆของพืช กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th
บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  www.nbtc.go.th
ความผิดทางศุลกากร ความผิดทางศุลกากรที่มักพบได้เสมอๆ ในการการนําเข้าส่งออก สามารถจําแนกออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
 • ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนําของที่ยังไม้ได้เสียค้าภาษีอากร หรือของที่ควบคุมการนําเข้าหรือ ของที่ยังไม้ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทยโดยของที่ลักลอบหนี ศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดหรือไม่ก็ ได้ หากไม้นํามาผ่านพิธีการศุลกากรก็มีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้กฎหมายศุลกากรได้กําหนดโทษ ผู้กระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีศุลกากรและ ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำและทั้งปรับ
 • ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึงการนําของที่ต้องชําระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศ ไทยโดยนํามาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องแต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชําระค่า ภาษีอากรหรือชําระในจํานวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชําระเช่น สําแดงปริมาณ น้ําหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัด อัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นําเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐาน สําแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยกฎหมายศุลกากรได้กําหนดโทษผู้กระทําผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุดคือให้ ริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้ง ปรับและจําแต่ในกรณีที่มีการนําของซุกซ้อนมากับของที่สําแดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรสําหรับของซุกซ้อน โทษ สําหรับผู้กระทําผิด คือ ปรับ 4 เท่าของอากรที่ขาดกับอีก 1 เท่าของภาษีมูลค้าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อ มหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี)และให้ยกของที่ซุกซ้อนมาให้เป็นของแผ่นดิน
 • ความผิดฐานสำแดงไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์
การสําแดงเท็จหมายถึงการสําแดงใด ๆ เกี่ยวกับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร และข้อเท็จจริงในการนําเข้าและส่งออกการกระทําผิดฐานสําแดงเท็จมีหลายลักษณะ ดังนี้ 3.1 การยื่นใบขนสินค้า คําสําแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อกรมศุลกากรเป็น ความเท็จ หรือไม่บริบูรณ์หรือชักพาให้หลงผิดในรายการใด ๆ ก็ตาม 3.2 การไม่ตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายด้วยความสัตย์จริง 3.3 การไม่ยอมหรือละเลย ไม่ทํา ไม่รักษาบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชีหรือเอกสาร หรือ ตราสารอย่างอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายศุลกากรกําหนดไว้ 3.4 การปลอมแปลงหรือใช้เอกสาร บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นที่ปลอมแปลงแล้ว 3.5 การแก้ไขเอกสาร บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นภายหลังที่ทางราชการออกให้แล้ว 3.6 การปลอมดวงตราลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานศุลกากรซึ่ง พนักงานศุลกากร นั้น ๆ ใช้ในการปฏิบัติหน่าที่ตามกฎหมาย การกระทําตามลักษณะที่เป็นไปตามข้อ3.1-3.6 ให้ถือเป็นความผิดโดยมิต้องคํานึงถึงว่าผู้กระทําผิดมีเจตนา หรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ ทั้งนี้กฎหมายศุลกากรได้กําหนดโทษผู้กระทําผิดฐานสําแดงเท็จไว้ สูงสุดคือ ปรับเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
 • ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด 
ของต้องห้ามคือของที่มีกฎหมายห้ามมิให้นําเข้าหรือส่งออก เช่น วัตถุลามกของที่มีการแสดงถิ่นกําเนิดเป็น เท็จ ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่วนของต้องกํากัดคือ ของที่จะนําเข้า-ส่งออกได้ต้อง ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตนําเข้า หรือส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือ ใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกํากับยา เป็นต้น ของต้องกํากัดเหล้านี้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายอื่น ๆ กําหนดแล้วก็สามารถนําเข้าหรือส่งออกได้ กฎหมายศุลกากรได้กําหนดโทษผู้กระทําผิดในการนําของต้องห้ามต้องกํากัดเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้รับ อนุญาตสําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกํากัดและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของ ของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจํา
 • ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร
ในการนําเข้าและส่งออกสินค้าแต่ละครั้งผู้นําเข้าและส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารและการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรและการ นําเข้า-ส่งออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการกระทําผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรมีหลายลักษณะ เช่น การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผิดท่า, การขอยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรา19 ทวิ ย้อนหลัง
 • ความผิดฐานไม่เก็บรักษาเอกสารทางศุลกากร
 • ความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งของลักลอบหนีศุลกากร
พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ได้ประกาศลงราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา กฎหมายจะมีผลบังคับจริงในเดือนพ.ย. 2560 นี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จําเป็นต้อง ปรับปรุงการดําเนินพิธีการศุลกากรและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • การประเมินอากร มาตรา 19
ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ามีหน้าที่ต้องสำแดงราคาและเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ยอมเสียภาษีหรือเสียไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีภายใน 3 ปี หลังจากที่ยื่นใบขน และหากมีเหตุจำเป็นประเมินไม่ทันยังให้ขยายเวลาการประเมินภาษีได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี
 • บทกําหนดโทษ มาตรา 206
กรณีที่พบหลักฐานว่า มีเจตนาฉ้อโกงไม่ยอมเสียภาษีให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีได้อีก 5 ปี หลังจากที่พ้นกำหนด 5 ปีแรกข้างต้น ทำให้เจ้าหน้ามีอำนาจประเมินภาษีผู้ฉ้อโกงภาษีเป็นเวลานานถึง 10 ปี
 • มาตรา ๒๓
หลังเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีแล้ว ให้ส่งกลับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบและต้องชำระภายใน 30 วัน หากไม่ชำระให้เสียเงินเพิ่ม 1% ต่อเดือน และเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ค้างชำระ
 • มาตรา ๒๔
อธิบดีกรมศุลกากรยังมีอำนาจยึดอายัดสินค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ในอารักขาของกรมศุลกากร หากครบกำหนด 30 วัน ไม่ยอมชำระภาษีให้ครบ กรมศุลกากรสามารถที่จะขายทอดตลอดสินค้าเพื่อนำเงินมาชำระภาษีได้ หากยังไม่พอชำระค่าภาษี อธิบดีกรมศุลกากรยังมีอำนาจยึดอายัดสินทรัพย์ของผู้เสียภาษีไม่ครบได้ทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอคำสั่งจากศาล เพื่อขายทอดตลาดและชำระค่าภาษีให้ครบจำนวน การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณ์การประเมินอากร การอุทธรณ์ภาษีได้กำหนดกรอบเวลาให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก โดยคณะกรรมการอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้เสร็จภาย 180 วัน และขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน จากกฎหมายเดิมที่ไม่มีการกำหนดเวลา บทลงโทษผู้ให้ข้อมูลการเสียภาษีเป็นเท็จ ต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ผู้ขอคืนภาษีนำเข้าเป็นเท็จ ต้องจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และผู้หลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าต้องจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับครึ่งเท่าและไม่เกิน 4 เท่าของภาษีที่ขาด และศาลยังมีอำนาจยึดทรัพย์ได้
 • มาตรา ๒๕๕
เงินรางวัลและสินบนนำจับ กฎหมายกำหนดไว้ให้อย่างละ 20% จากค่าขายของกลาง แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งกรมศุลกากรยืนยันว่าการมีเงินรางวัลและสินบนยังมีความจำเป็น แม้ว่าผู้ประกอบการจะเรียกร้องให้ยกเลิก
 • ระบบ National Single Window (NSW) 
เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • กำเนิดระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ
กรมศุลกากร ได้เริ่มนำแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สำหรับการนำเข้าการส่งออกมาตั้งแต่ปี 2541 โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการ ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดี มากขึ้นตามลำดับ มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการ ดำเนินการจัดตั้ง NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้การจัดตั้ง NSW สำเร็จตามเป้าหมาย และให้กรมศุลกากรจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ระบบ NSW ของประเทศเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ให้บริการระบบ Electronic Windows ที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากร ไร้เอกสาร เพื่อให้บริการผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกทั่วประเทศแบบไร้เอกสารได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าที่ใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารอยู่แล้ว รวมทั้งหน่วยงาน ภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันระบบNSW ให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G),การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและ ภาคธุรกิจ (B2B) บางส่วน โดยมีความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับระบบ NSW
 • กรมศุลกากรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และผู้ประกอบการ เช่น ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554

TGL FREIGHT MANAGEMENT

  ข้อความ ความหมาย
(1)     AGENT IATA CODE รหัสตัวแทน IATA
(2)     AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(3)     AIRPORT OF DEPARTURE สนามบินต้นทาง
(4)     AIRPORT OF DESTINATION สนามบินปลายทาง
(5)     ARRIVAL NOTICE ใบแจ้งว่าเรือได้มาถึง
(6)     B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(7)     BERTH หมายถึงท่าเทียบเรือ
(8)     BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
(9)     BREAK-BULK CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์
(10)    BULK CARGO สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน
(11)  BULK CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกองและสินค้าที่เป็นของเหลว
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(13) CARRIER สายการบินที่ทำการขนส่งสินค้า
(14) CARRIER’S AGENT ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตราส่ง
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION) สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS Charge) จากผู้ส่งออก ที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้นำเข้า
(16) CFS/CFS B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก
(17) CFS/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการของผู้นำเข้าเอง
(18) CHARGEABLE WEIGHT น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง
(19) CHARTERER เรือจรเช่าเหมาลำที่ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัว
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง
(22) CONFERENCE หมายถึงชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ
(23) CONSIGNEE ผู้รับตราส่งสินค้า Æ       กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C Æ       กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง
(24) CONSOLIDATION การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
(25) CONTAINER AND SEAL NO. หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า
(26) CONTAINER CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้า
(27) CONVENTIONAL VESSEL เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง
(28) CY (CONTAINER YARD) สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า
(29) CY/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER ราคาสินค้าที่สำแดงต่อสายการบินใน AWB
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB
(32) DELIVERY ORDER ใบสั่งปล่อยสินค้า
(33) DEMURRAGE CHARGE ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด
(34) DESCRIPTION OF GOODS รายการสินค้า
(35) DESPATCH MONEY เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือเมื่อทำงานได้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา
(36) DETENTION ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด
(37) DIVERSION การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสินค้าในระหว่างหรือก่อนการขนส่ง
(38) DOC. FEE ค่าเอกสาร
(39) DOOR TO DOOR การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL) ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE) ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง
(42) EXECUTED ON วันที่ออกใบตราส่งใน AWB
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD) คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS และ CY
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT) ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
(45) FLIGHT/DATE เที่ยวบินและวันที่เครื่องออก
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง
(47) FREIGHT FORWARDER ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.) ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่วมกันของสินค้าที่อยู่ในเรือลำเดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่เหลืออยู่บนเรือ
(50) GROSS WEIGHT น้ำหนักรวมของสินค้า
(51) HAZARDOUS GOODS สินค้าอันตราย
(52) HOUSE AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT) คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)
(54) IATA CARGO AGENT ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(55) INLAND TRANSIT การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS เท่านั้น
(57) LINER เรือที่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์
(58) MANIFEST บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ
(59) MARK & NO. เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า
(60) MASTER หมายถึงกัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
(61) MASTER AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน
(62) MATE’S RECEIPT ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่จะนำไปให้บริษัทตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สำแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือหลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่งนั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอดหนึ่งจากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง เป็นต้น
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER) คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง
(66) NOTIFY PARTY ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Consignee
(67) NUMBER OF ORIGINAL จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT) สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่งสินค้า
(70) PLACE OF DELIVERY สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
(71) PLACE OF LOADING สถานที่ต้นทางที่ส่งออก
(72) PLACE OF RECEIPT สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
(73) PORT OF DISCHARGE เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
(74) PORT OF LOADING เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
(75) PRE-CARRIER ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
(77) RATE CLASS อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
(78) REQUESTED ROUTING เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ
(79) RO-RO CARRIER เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์
(80) SERENDER BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
(81) SHIPPED ON BOARD เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(82) SHIPPER ผู้ส่งสินค้า
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT ตัวแทนเรือ
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
(85) SHUOLD BE การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE) ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือค่ายกตู้สินค้า
(87) TALLY SHEET เอกสารบันทึกการรับสินค้าของตัวแทนเรือ
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT) ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(89) THROUGH BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งด้วยเรือตลอดเส้นทาง
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER) เรือเดินสมุทรที่ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของเรือด้วย
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO. เที่ยวเรือ

Chartering: abbreviations and meanings

Abbreviation Meaning
AA Always Afloat
AAAA Always Accessible Always Afloat
AAOSA Always Afloat or Safe Aground. Condition for a vessel whilst in port
AARA Amsterdam-Antwerp-Rotterdam Area
ABAFT Toward the rear (stern) of the ship. Behind.
ABOARD On or within the ship
ABOVE DECK On the deck (not over it - see ALOFT)
ABT About
ADCOM Address Commission
ADDENDUM Additional chartering terms at the end of a charter party
AFSPS Arrival First Sea Pilot Station (Norway)
AFFREIGHTMENT The hiring of a ship in whole or part
AFT At or towards the stern or rear of a ship
AGROUND Touching or fast to the bottom
AGW All Going Well
AHL Australian Hold Ladders
AIDS TO NAVIGATION Artificial objects to supplement natural landmarks indicating safe and unsafe waters
ALOFT Above the deck of the ship
AMIDSHIPS In or toward the centre of the ship
A/N Arrival Notice - an import document send to the notify party and/or importer's broker containing all necessary arrival info for Customs clearance; normally with freight charges.
ANCHORAGE A place suitable for anchorage in relation to the wind, seas and bottom
ANTHAM Antwerp-Hamburg Range
APS Arrival Pilot Station
ARAG Amsterdam-Rotterdam--Antwerp-Gent Range
ARBITRATION Method of settling disputes which is usually binding on parties. A clause usually in a charter party
A/S Alongside
ASBA American Shipbrokers Association
ASN Advance Shipment Notice
ASPW Any Safe Port in the World
ASTERN In the back of the ship, opposite of ahead
ATA Actual time of arrival
ATD Actual time of departure
ATDNSHINC Any Time Day/Night Sundays and Holidays Included
ATFI ATFI
ATHWARTSHIPS At right angles to the centreline of the ship
ATUTC Actual Times Used to Count
AWB Air waybill
BACKLETTER Where a seller/shipper issues a 'letter of indemnity' in favour of the carrier in exchange for a clean bill of lading
BAF Bunker Adjustment Factor. A Fuel Surcharge expressed as a percentage added or subtracted from the freight amount, reflecting the movement in the market place price for bunkers.
BALE CAP. Cubic capacity of a vessels holds to carry packaged dry cargo such as bales/pallets
BALLAST Heavy weight, often sea water, necessary for the stability and safety of a ship which is not carrying cargo
BALLAST BONUS Compensation for relatively long ballast voyage
BAREBOAT CHTR. Bareboat Charter - Owners lease a specific ship and control its technical management and commercial operations only. Charterers take over all responsibility for the operation of the vessel and expenses for the duration.
BBB Before Breaking Bulk. Refers to freight payments that must be received before discharge of a vessel commences
BDI Both Dates Inclusive
BEAM The maximum breadth or the greatest width of a ship
BELOW Beneath the deck
BENDS Both Ends (Load & Discharge Ports)
BI Both Inclusive
BIMCO The Baltic and International Maritime Council
BL Bale
B/L (Bill of Lading) A document signed by the carrier which acts as a Contract of Affreightment, a receipt and evidence of title to the cargo.
BM Beam
BN Booking Note
BOB Bunker on Board
BOFFER Best Offer
BOW The forward part of a ship
BROB Bunkers Remaining on Board
BROKERAGE Percentage of freight payable to broker (by owners in c/p's) or applicable to sale or purchase
BSS Basis
BSS 1/1 Basis 1 Port to 1 Port
BT Berth Terms
BULKHEAD A vertical partition separating compartments
BUNDLING This is the assembly of pieces of cargo, secured into one manageable unit. This is relevant to items such as Structural Steel, Handrails, Stairways etc. Whilst this is a very flexible description, a rule of thumb is to present cargo at a size easily handled by a large (20 tonne) fork lift.
BUNKERS Name given for vessels Fuel and Diesel Oil supplies (Originates from coal bunkers)
BUOY An anchored float used for marking a position on the water or a hazard or a shoal and for mooring
BWAD Brackish Water Arrival Draft
CAF Currency Adjustment Factor. A fee applied to the shipping costs to compensate for exchange rate fluctuations.
CBM Cubic Metres
CBFT (or CFT) Cubic Feet
CFR (or C&F) Cost and Freight
CHART A map used by navigators
CHOPT Charterers Option
CHTRS Charterers
CIF Cost, Insurance & Freight. Seller pays all these costs to a nominated port or place of discharge.
CKD Completely knocked down
COA Contract of Affreightment - Owners agree to accept a cost per revenue tonne for cargo carried on a specific number of voyages.
CIP Carriage and Insurance paid to...
C.O. Certificate of Origin - a signed statement from a semiofficial organization certifying the origin of an export item, required by certain nations.
COACP Contract of Affreightment Charter Party
COB Closing of Business
COBLDN Closing of Business London
COD Cash On Delivery
COGSA Carriage of Goods by Sea Act
CONGESTION Port/berth delays
CONS Consumption
CNEE CONSIGNEE. Name of agent, company or person receiving consignment
COP Custom Of Port
CP (or C/P) Charter Party
CPD Charterers Pay Dues
CPT Carriage Paid To
CQD Customary Quick Despatch
CR Current Rate
CROB Cargo Remaining on Board
CRN Crane
CRT Cargo Retention Clauses, introduced by charterers based on shortage of delivered cargo because of increased oil prices
CST Centistoke
CTR Container Fitted
DA Disbursement Account
DAF Deliver At Frontier
DAPS Days all Purposes (Total days for loading & discharging)
DAMFORDET Damages for Detention. Penalty if cargo is not ready when ship arrives for working (1st day of Laycan). This is not detention which is charged for ships time on delay. If the cargo is ready there is no DAMFORDET.
DDU Delivered Duty unpaid.
DDP Delivered Duty Paid.
DECK A permanent covering over a compartment, hull or any part thereof
DEM Demurrage (Quay Rent). Money paid by the shipper for the occupying port space beyond a specified "Free Time" period.
DEQ Delivered Ex Quay
DES Delivered Ex Ship
DESP Despatch. Time saved, reward for quick turnaround- in dry cargo only
DET Detention (See DAMFORDET)
DEV Deviation. Vessel departure from specified voyage course
DFRT Deadfreight. Space booked by shipper or charterer on a vessel but not used
DHDATSBE Despatch Half Demurrage on All Time Saved Both Ends
DHDWTSBE Despatch Half Demurrage on Working Time Saved Both Ends
DISCH Discharge
DK Deck
DLOSP Dropping Last Outwards Sea Pilot (Norway)
DO Diesel Oil
DOLSP Dropping Off Last Sea Pilot (Norway)
DOP Dropping Outward Pilot
DOT Department of Transport
DNRCAOSLONL Discountless and Non-Returnable Cargo and/or Ship Lost or Not Lost
DRAUGHT (or DRAFT) Depth to which a ship is immersed in water. The depth varies according to the design of the ship and will be greater or lesser depending not only on the weight of the ship and everything on board, but also on the density of the water in which the ship is lying.
DRK Derrick
DUNNAGE Materials of various types, often timber or matting, placed among the cargo for separation, and hence protection from damage, for ventilation and, in the case of certain cargoes, to provide space in which the tynes of a fork lift truck may be inserted.
DWAT (or DWT) Deadweight. Weight of cargo, stores and water, i.e. the difference between lightship and loaded displacement.
EBB A receeding current
EC East Coast
EIU Even If Used
ELVENT Electric Ventilation
ETA Estimated Time of Arrival - the projected date and time a shipment is scheduled to arrive at its destination.
ETC Estimated Time of Completion
ETD Estimated Time of Departure - the projected date and time a shipment is scheduled to depart from the port/airport of origin.
ETS Estimated Time of Sailing
EXW Ex Works
FAC Fast as can
FAS Free Alongside Ship. Seller delivers goods to appropriate dock or terminal at port of embarkation and buyer covers costs and risks of loading
FCA Free to Carrier. A modern equivalent of FAS used in intermodal transport where goods are transferred at a nominated forwarders premises, depot or terminal but not actually on board vessel.
FCL Full Container Load - a container that is fully loaded by cargo, occupying all space, or loaded to the maximum permissable weight. It can contain cargo from multiple shippers, but normally is consigned to the same consignee. The shipment is expected to be delivered to the consignee with the shipper's seal intact.
FD (FDIS) Free Discharge
FDD Freight Demurrage Deadfreight
FDESP Free Despatch
FDEDANRSAOCLONL Freight Deemed Earned, Discountless And Non-Returnable (Refundable) Ship And Or Cargo Lost Or Not Lost
FENDER A cushion, placed between ships, or between a ship and a pier, to prevent damage
FEU Standard 40" Container, forty-foot equivalent unit, a standard size intermodal container.
FHEX Fridays/Holidays Excluded
FHINC Fridays/Holidays Included
FILO Free In/Liner Out. Seafreight with which the shipper pays load costs and the carrier pays for discharge costs.
FIO Free In/Out. Freight booked FIO includes the seafreight, but no loading/discharging costs, i.e. the charterer pays for cost of loading/discharging cargo.
FIOS Free In/Out Stowed. As per FIO, but excludes stowage costs.
FIOST Free In/Out and Trimmed. Charterer pays for cost of loading/discharging cargo, including stowage and trimming.
FIOT Free In/Out and Trimmed. As per FIOS but includes trimming, e.g. the levelling of bulk cargoes. FIOS includes seafreight, but excludes loading/discharging and stowage costs.
FIT Free In Trimmed
FIW Free In Wagon
FIXING Chartering a Vessel
FIXTURE Conclusion of shipbrokers negotiations to charter a ship - an agreement
FLATPACKING Cargo to be presented stacked and secured as an integral unit.
FLT Full Liner Terms
FMC Federal Maritime Commission
FME Force Majeure Excepted
FMS Fathoms
FO For Orders
FO (IFO) Fuel Oil/Intermediate FO
FO Free Out
FOB Free on Board. Seller sees the goods "over the ship's rail" on to the ship which is arranged and paid for by the buyer
FOFFER Firm Offer
FOG For Our Guidance
FOQ Free On Quay
FOR Free On Rail
FORCE MAJEURE Clause limiting responsibilities of the charterers, shippers and receivers of cargo.
FORE-AND-AFT In a line parallel to the keel
FORWARD Toward the bow of the ship
FOT Free On Truck
FOW First Open Water
FOW Free On Wharf
FP Free Pratique. Clearance by the Health Authorities
FR First Refusal. First attempt at best offer that can be matched
FREEBOARD The minimum vertical distance from the surface of the water to the gunwale
FRT Freight. Money payable on delivery of cargo in a mercantile condition
FREE DESPATCH If loading/discharging achieved sooner than agreed, there will be no freight money returned.
FREE EXINS Free of any Extra Insurance (Owners)
FREE OUT Free of discharge costs to owners. Includes seafreight only.
FRUSTRATION Charterers when cancelling agreement sometimes quote 'doctrine of frustration' i.e. vessel is lost, extensive delays.
FWAD Fresh Water Arrival Draft
FWDD Fresh Water Departure Draft
FYG For Your Guidance
FYI For Your Information
GA General Average
GEAR A general term for ropes, blocks, tackle and other equipment
GLS (GLESS) Gearless
GNCN Gencon (GENERAL CONDITIONS)
GN (or GR) Grain (Capacity)
GO Gas Oil
GP Grain Capacity. Cubic capacity in 'grain'
GR Geographical Rotation. Ports in order of calling
GRD Geared
GRI General Rate Increase. Used to describe an across-the-board tariff rate increase implemented by conference members and applied to base rates.
GRT Gross Registered Tonnage
GSB Good, Safe Berth
GSP Good, Safe Port
GTEE Guarantee
GUNWALE The upper edge of a ship's sides
2H Second Half
HA Hatch
HAGUE RULES Code of minimum conditions for the carriage of cargo under a Bill of Lading
HATCH An opening in a ship's deck fitted with a watertight cover
HBF Harmless Bulk Fertilizer
HDLTSBENDS Half Despatch Lay Time Saved Both Ends
HDWTS Half Despatch Working (or Weather) Time Saved
HHDW Handy Heavy d.w. (Scrap)
HIRE T/C Remuneration
HMS Heavy Metal Scraps
HO Hold
HOLD A compartment below deck in a large vessel, used solely for carrying cargo
HULL The main body of a ship
HW High Water
ICW Intercoastal Waterway : bays, rivers, and canals along the coasts (such as the Atlantic and Gulf of Mexico coasts), connected so that vessels may travel without going into the sea
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code
IMO International Maritime Organisation
IN &/OR OVER Goods carried below and/or on deck
INCOTERMS (Refer to comments in covering statement on front page A-F)
IND Indication
INTERMODAL Carriage of a commodity by different modes of transport, i.e. sea, road, rail and air within a single journey
ITF International Transport Workers Federation (Trade Unions). Complies on crewing
ISPS International Ships and Port Security System
ITINERARY Route.Schedule
IU If Used
IUHTAUTC If Used, Half Time Actually To Count
IWL Institute Warranty Limits
KEEL The centreline of a ship running fore and aft; the backbone of a vessel
 • BAREBOAT CHARTERER: Charterer gets the ship, its hull, and machinery, and must hire a crew or the services of a ship management company. By contrast, a time charterer pays for a ready-to-go vessel.
 • CHARTER PARTY: Actual document substantiating a vessel charter. There are several standard agreements, such as box time, or New York Produce Exchange (NYPE). Box time is favored more than NYPE, which dates to the 1920s and contains archaic language. Larger liner companies have their own charter parties. Most charter parties are written, though a few are oral, generally among parties whose business is well known to each other. By law, a charter party is no less valid if it has been orally rendered.
 • VOYAGE CHARTER: A charterer pays for use of a vessel to carry cargo from one designated port to another, or one port range to another. Charterer is usually responsible for stowage, discharge of cargo, and pays freight passed on vessel capacity or cargo loaded. The greatest risk is that a voyage may last longer than anticipated.
 • TIME CHARTER A charterer pay for the use of a vessel for a specified period. The charterer also provides and pays for fuel, port charges, and pilotage. The shipowner retains responsibility for navigation and most operations aboard the vessel.
 • PART CHARTER:Usually based on voyage charter party model, and occur when a shipowner cannot locate a charterer with a full load. Part charters can work well if the cargo is too large or bulky to be carried on a liner vessel, but too small to justify a full vessel charter.
 • RECAP The document transmitted when a fixture has been agreed, setting forth all of the negotiated terms and details. This is the operative document until the charter party is drawn up.
 • HIRE Charterer compensates the owner for use of a vessel. "On hire" means the ship is in service as contracted. "Off hire" means that the ship is temporarily unavailable to the charterer.
 • FIXTURE Conclusion of charter negotiations between owner and charterer, when an agreement has been reached to charter a vessel.
 • DISPONENT OWNER: Name used to describe a charterer who acts as an owner by sub-chartering a vessel, and assuming an owner’s liability to the sub-charterer.
 • FREIGHT: Compensation paid to the owner by the voyage charterer for use of a vessel. "This is sometimes confusing because the same term is used to describe the payment made by a cargo shipper to the bill of lading issuer," said Keith Heard, an admiralty attorney with the firm of Burke & Parsons in New York.
 • FIOS (FREE IN, OUT, STOWED) : It is most important to remember that the "Free" reference is viewed from the Ship Owners point of view - not the Shipper’s. Some Shippers get caught out when they read the word "Free" as they incorrectly believe that it refers to them.
 • Freight rates quoted on a FIOS basis specifically exclude all aspects relating to cargo handling operations. The ship is only responsible for expenses arising as a result of the ship calling into the port, i.e. tugs, pilots and light dues etc. Another very important consideration when booking cargo on FIOS terms is that the ship does not bear any responsibility for the speed of loading or discharging. Usually the rate agreed includes a fixed "free" period of time for loading/discharging operations, after which time a daily demurrage is incurred. Obviously this is of paramount importance where port congestion or stevedoring performance is uncertain. There are many overseas ports which fall into this category and particularly where vessel demurrage rates can vary significantly, depending on the size and type of ship nominated to undertake the particular project.
 • LINER TERMS - GENERAL STATEMENT : Liner Terms is a very ambiguous statement and can be interpreted in a variety of ways in different ports of the world and by different Ship Owners/Agents. Personally we would prefer to clearly define the extent of responsibility when quoting on this basis.
 • LINER TERMS HOOK / HOOK : Given that this is a notional point in chartering terms, this is best described as the Shipper/Receiver arranging for delivery/receival of cargo to/from directly under ships hook and the ship paying for the labour to stow the cargo in the vessels cargo holds, as well as on-board lashing & securing and provision of dunnage materials, and to discharge again over the ship’s side. Shore based stevedoring aspects remain the responsibility of the shipper/receiver, however, there are some Owners that may incorporate these costs into their LTHH rate. Once again, ask Owners to clearly define this aspect.
 • Wharfage charges/dues/taxes can be a contentious issue but are usually considered to be for the Shippers/Receivers account and there may also be many other statutory levies on cargo or freight that may apply. Many Shippers/Receivers are unaware of these additional costs and do not include them into their costing and consequently may be left with an unexpected considerable expense at the completion of a project.
 • FULL LINER TERMS : This is somewhat a vaguer term given different port practices. However, it generally implies that the freight amount provided includes both shore based and on-board stevedoring, lashing/unlashing, dunnage materials, securing/unsecuring and all costs of presenting to/receiving the cargo from the ship’s side; with the shippers/receivers just bearing the cost of discharging from/reloading to the transport, along with the usual port charges/levies/taxes etc.
 • Frequently the terms are varied at different ends of the voyage i.e. FILO (Free In/Liner Out), LIFO (Liner In Free Out) or FIFO (Free In/Free Out) etc. To be absolutely sure of all liabilities, it is always advisable to request that terms clearly and concisely indicate what is/isn’t included in your particular contract - in layman’s terms.
การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ จากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์ ระบุว่า ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอด มีการนําเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่
 1. เจ้าของเรือ (SHIP OWNER)
 2. ผู้เช่าเรือ (SHIP CHARTERER)
 3. ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (SHIPPING AGENT & FREIGHT FORWARDER)
 4. ผู้ส่งสินค้า (SHIPPER or EXPORTER)
 5. ผู้รับตราส่ง (CONSIGNEE)
 6. ผู้รับสินค้า (NOTIFY PARTY)
วิธีคํานวณ TERM OF SHIPMENT ที่สําคัญ การคํานวณค่าใช้จ่ายโดยเริ่มต้นจาก Ex-Work จนกระทั่งเป็นราคา CIF
 • Ex-Work Price + Inland Transit to Port -> FAS Loading Port
 • FAS Loading Port + Export Handling charge -> FOB Loading Port
 • FOB Loading Port + Ocean Freight -> CFR Discharging Port
 • CFR Discharging Port + Insurance -> CIF Discharging Port
 • การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)
  การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากที่สุด เนื่องจากใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่าจะสามารถขนส่งต่อเที่ยวได้ปริมาณไม่มากนักก็ตาม   ยานพาหนะสำหรับการขนส่งทางอากาศ อากาศยาน และจากสาเหตุที่การขนส่งทางอากาศได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณความต้องการเดินทางและการขนส่งสินค้ามีเพิ่มสูงขึ้น ผู้ให้บริการจึงต้องการอากาศยานที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและสินค้ามากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน มี 2 ราย คือ โบอิ้ง (Boeing) และแอร์บัส (Airbus) มีการพัฒนาโครงสร้างของอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และพัฒนากำลังเครื่องยนต์ให้สามารถเดินทางให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน   อย่างไรก็ตาม ลักษณะของอากาศยานสำหรับการบินพาณิชย์ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายทั้งในด้านของขนาดและการออกแบบภายใน เพื่อให้สาม่ารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง โดยอาจออกแบบให้สามารถบรรทุกได้ทั้งผู้โดยสารและสินค้า หรือออกแบบให้บรรทุกสินค้าได้เพียงอย่างเดียว   การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการขนส่งทางทะเล กล่าวคือ มีการให้บริการทั้งในลักษณะเส้นทางประจำและการให้บริการเช่าเหมาลำดังนี้  
 • การให้บริการเที่ยวบินประจำเส้นทาง (Airline)
อาจกล่าวได้ว่าบริการขนส่งทางอากาศที่เกิดขึ้นจากความต้องการบริการเดินทางระหว่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว ของผู้โดยสาร และมีการจัดเตรียมพื้นที่ของอากาศยานสำหรับการขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร อย่างไรในบางเที่ยวบินก็มีจำนวนผู้โดยสารไม่เต็ม และการออกแบบอากาศยานในปัจจุบันสามารถเพื่มพื้นที่ในการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศนิยมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในเที่ยวบินสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอากาศยานมากที่สุด  
 • การให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Freight)
ในกรณีของเส้นทางที่มีปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวนมาก การใช้บริการขนส่งสินค้าไปกับอากาศยานที่ขนส่งผู้โดยสารเป็นหลักอาจไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจำนวนมากจึงมีการเพิ่มเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการสำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางดังกล่าว   ปัจจุบันการให้บริการเที่ยวบินสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ หรือสายการบินจำนวนมาก มีการขยายขอบเขตของธุรกิจในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
การขนส่งแบบ Door-to-Door การใช้ประโยชน์โดยส่วนมากของการขนส่งทางบกในการขนส่งระหว่างประเทศคือ การใช้การขนส่งในการจัดส่งสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยาน เพื่อใช้การขนส่งหลักไปยังประเทศปลายทาง และใช้การขนส่งทางบกสำหรับการขนส่งจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ไปยังสถานที่ของผู้รับสินค้า และจากการที่สินค้าโดยส่วนมากไม่สามารถขนส่งโดยการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ได้เพียงรูปแบบเดียว จึงกล่าวได้ว่าการขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการขนส่งที่ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight)

 • ผู้นำเข้าหรือส่งออก ตรวจสอบสินค้า
 • ติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่ง/freight forwarder  Thai Global Logistics (www.tgl-log.com)
 • นัดสถานที่รับสินค้าและจัดเตรียมเอกสาร
 • จัดส่งสินค้าและรับเอกสาร B/L or D/O

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก ​(Sea Freight)

 • ใบขนสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading)
 • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery of Order)
 • บัญชีราคาสินค้า (Comercial Invoice)
 • บัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing  List)

วิธีการคำนวณน้ำหนักสินค้าทางเรือ ​(Sea Freight)

 • ขนส่งสินค้าโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์
 • FCL คิดค่าระวางตามจำนวนตู้
 • LCL คิดค่าระวางตามลูกบาศก์เมตร(CMB)หรือน้ำปริมาตร (Weight Ton)
​                       กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) 1,000,000

 ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ​(Air Freight)

 • ผู้นำเข้าหรือส่งออก ตรวจสอบสินค้า
 • ติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่ง freight forwarder  Thai Global Logistics (www.tgl-log.com)
 • นัดสถานที่รับสินค้าและจัดเตรียมเอกสาร
 • จัดส่งสินค้าและรับเอกสาร Air Waybill or Delivery of Order (D/O)

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก (Air Freight)

 • ใบขนสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybiil)
 • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery of Order)
 • บัญชีราคาสินค้า (Comercial Invoice)
 • บัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing  List)

วิธีการคำนวณน้ำหนักสินค้าทางอากาศ ​(Air Freight)

 • น้ำหนักที่ชั่งได้จริง (จากสายการบิน)
 • น้ำหนักตามขนาดสินค้าคำนวณได้จาก
​                       กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) 6,000

THAI GLOBAL FREIGHT MANAGEMENT

 

Thai Global Logistics ให้บริการลูกค้าเสนอราคาออนไลน์

 • พร้อมกับระบบการจองรถ​/เรือ/แอร์ (AIR, SEA LCL, FCL, BREAK-BULK, TRUCK)/
 • โกดังให้เช่า
 • พิธีการศุลกากร 
 • คำนวณต้นทุนค่าขนส่งแบบระบบออนไลน์แอพของคนรุ่นใหม่ ง่ายๆเพียงคลิ้กเท่านี้คุณก็จะทราบราคาต้นทุนค่าขนส่ง(Freight Calculator) ระยะเวลาจัดส่ง (Distance & Time) แบบคร่าวๆทั้งหมดของคุณเพื่อคำนวนต้นทุน
 • สามารถทำการบุ๊คกิ้งคาร์โก้ออนไลน์ได้เลย 
 • เว็บเรายังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า (Shipment Trucking) ในตู้คอนเทนเนอร์ของคุณออนไลน์ได้ในแบบเรียลไทม์
 • รวมถึงเช็คพิกัดศุลกากร (HS CODE)
 • เช็คตารางเรือแบบ (Vessel Schedule)ออนไลน์รวมไว้ที่นี้ทีเดียวจบ!!
 • ปัจจุบัน การนำเข้าและส่งออกสินค้า หรือ การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งในแง่ของกฎหมาย ภาษี และเอกสารต่างๆ ซึ่งหากทำไม่ถูกต้อง หรือประเมินค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านต้นทุน หรือปัญหาอื่นๆได้
 • ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน ทาง บริษัท ไทยโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ ThaiGlobal Logistics Co., Ltd. ยินดีให้คำปรึกษา และให้การบริการกับลูกค้าดังต่อไปนี้
 1. ให้คำปรึกษา ด้านการขนส่ง และการนำเข้าส่งออก ทั่วโลก
 2. ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรทางเรือ ทั้งแบบเต็มตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL,LCL) พิธีการศุลกากรทางอากาศ และรถข้ามแดน โดยผู้ชำนาญการศุลกากร
 3. บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ทางอากาศ ทางเรือ และรถข้ามแดน เรามีตัวแทนเครือข่ายเอเจ้นท์มากกว่า 175 ประเทศทั่วโลก (Global Network).
 4. บริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย เรามีรถร่วมวิ่งไว้รอให้บริการมากกว่า 300 คัน ทั้ง 4ล้อ, 6ล้อ,10ล้อ และรถหัวลากห่างโลเบท พื้นเรียบ ก้างปลา และตู้เย็น.
 5. บริการแพคกิ้งสินค้าทุกประเภทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก
 6. บริการคลังสินค้าและโกดังขนาดเล็กให้เช่าแบบตู้คอนเทนเนอร์20',40' และคลังสินค้าห้องเย็น
ขั้นตอนการประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้า ทางเราจำเป็นต้องรบกวนให้ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราดังนี้ครับ สามารถใช้แพลตฟอร์ม TGL Freight Quote online ขั้นตอนง่ายๆได้เลยครับ หรือตามด้านล่าง
 • #การขนส่งสินค้าขาเข้า พิธีการศุลกากรขาเข้า
 • ที่อยู่ต้นทางของสินค้า หรือเมืองท่าต้นทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ ตรวจสอบภาษีขาเข้า และค่าใช้จ่ายอืนๆที่อยู่ส่งสินค้าในประเทศไทย เพื่อประเมินค่าขนส่งจากท่าเรือไปยังที่อยู่ของลูกค้า
 • ทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าภาษีขาเข้า ที่สมเหตุสมผลที่สุดและเสนอกลับให้ลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด
 • หากลูกค้าพึงพอใจในราคา และตัดสินใจที่จะใช้บริการกับเรา "#การนำเข้าสินค้า" ทางเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารสำคัญ ได้แก่ Packing List, Invoice และ เอกสารนำเข้าอื่นๆของผู้นำเข้า หากลูกค้าไม่มี โปรดแจ้งด่วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป (แนะนำให้แจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้า)
 • ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจองระวางเรือหรือจองไฟล์แอร์คาร์โก้ ดำเนินการทางด้านเอกสารและเดินพิธีการทางด้านศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง และคำนวนเกี่ยวกับค่าภาษีขาเข้า ที่ลูกค้าต้องชำระในรูปแบบต่างๆ ที่ทางกรมศุลกากร ได้ระบุไว้เบื้องต้นและตรวจสอบใบอนุญาตในการขออนุญาตนำเข้าจากกรมต่างๆ
 • เสียภาษีและดำเนินการออกของแล้วเสร็จจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทาง ที่ลูกค้าต้องการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารต่างๆใบเสร็จตามไปด้วย
 • เรามีบริการรถขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจของคุณ เรามีรถขนส่งหลากหลายประเภทซึ่งเราสามารถจัดให้เหมาะสมกับลักษณะและจำนวนสินค้าของคุณ พร้อมทั้งบริการโหลดสินค้าเต็มคันรถ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลา ประเภทรถสำหรับบริการขนส่งสินค้าของเรามีดังนี้รถบรรทุก 4 ล้อ / รถบรรทุก 4 ล้อขนาดจัมโบ้รถบรรทุก 6 ล้อ / รถบรรทุก 10 ล้อรถเทรลเลอร์ (ตู้ขนาด 20'DC, ตู้ขนาด 40'DC, ตู้ขนาด 40'HC, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ REFER) รถเทรลเลอร์ LOW BED สำหรับขนสินค้าที่มีขนาดสูง, รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ FLAT BED บริการขนส่งผ่านชายแดนเข้าไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา
 • เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ทั่วโลกกว่า 5,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ
 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคำแนะนำในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของท่านได้เลย
เรามีบริการรถขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจของคุณ เรามีรถขนส่งหลากหลายประเภทซึ่งเราสามารถจัดให้เหมาะสมกับลักษณะและจำนวนสินค้าของคุณ พร้อมทั้งบริการโหลดสินค้าเต็มคันรถบริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย เรามีรถร่วมวิ่งไว้รอให้บริการมากกว่า 300 คัน ทั้ง 4ล้อ, 6ล้อ,10ล้อ และรถหัวลากห่างโลเบท พื้นเรียบ ก้างปลา และตู้เย็น. คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลา  
 • ประเภทรถสำหรับบริการขนส่งสินค้าของเรามีดังนี้
 
 • รถบรรทุก 4 ล้อ / รถบรรทุก 4 ล้อขนาดจัมโบ้
 • รถบรรทุก 6 ล้อ / รถบรรทุก 10 ล้อ
 • รถเทรลเลอร์ (ตู้ขนาด 20’DC, ตู้ขนาด 40’DC, ตู้ขนาด 40’HC, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ REFER)
 • รถเทรลเลอร์ LOW BED สำหรับขนสินค้าที่มีขนาดสูง, รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ FLAT BED
 • บริการขนส่งผ่านชายแดนเข้าไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย FTL & LTL Transportation
 • บริการขนส่งผ่านชายแดนเข้าไปยังประเทศ ลาว-เวียดนาม-จีน FTL & LTL Transportation
 • บริการขนส่งรถไฟระหว่าง ไทย-ลาว-จีน-ยุโรป FTL & LTL (Vietnam,-Hanoi, -Haiphong - north of Thailand. - Chongqing, then connect rail to Russia. by rail Transportation
 • บริการเดินพิธีรการศุลกากรผ่านแดนและรถผ่านแดน
 • เราคือผู้ชำนาญการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน พิธีการผ่านแดนชนิดพิเศษ และพิธีการถ่ายลำไปยัง ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
 • ไม่ว่าสินค้าของคุณจะนำเข้ามาจากประเทศใดก็ตามสามารถขนส่งผ่านประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศที่สามได้ เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย โดยรถบรรทุก หรือประเทศอื่นๆ โดยการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล เราสามารถให้บริการจัดส่งถึงมือผู้รับ (Door-to-door service) ได้แบบเต็มคันรถทั้งตู้ขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต
 •  
  เราคือผู้ชำนาญการศุลกากร ชียวชาญในการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก เรามีความรู้และประสบกาณ์เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโปรเจ็คท์ เราจึงสามารถทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าคุณจะไม่เคยนำเข้าหรือส่งออกสินค้ามาก่อน
  • สินค้าทั่วไป (General cargo)
  • สินค้าชนิดพิเศษสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์ (Special/Project cargo)
  • อาหารและอาหารทะเลแช่แช็ง / เครื่องจักร / เครื่องสำอางค์ / อุปกรณ์การแพทย์
  • ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
  • พิธีการศุลกากรผ่านแดนชนิดพิเศษไปยังประเทศลาว/พิธีการศุลกากรถ่ายลำไปยังประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา
    บริษัทไทยโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ 175 ประเทศทั่วโลกกว่า 4,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ

  บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล

  • เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ 175 ประเทศทั่วโลกกว่า 4,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ
  • ปัจจุบัน การนำเข้าและส่งออกสินค้า หรือ การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งในแง่ของกฎหมาย ภาษี และเอกสารต่างๆ ซึ่งหากทำไม่ถูกต้อง หรือประเมินค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านต้นทุน หรือปัญหาอื่นๆได้
  • ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
  • ทาง บริษัท ไทยโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ ThaiGlobal Logistics Co., Ltd. ยินดีให้คำปรึกษา และให้การบริการกับลูกค้าดังต่อไปนี้
   1. ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรทางเรือ ทั้งแบบเต็มตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL,LCL) พิธีการศุลกากรทางอากาศ และรถข้ามแดน โดยผู้ชำนาญการศุลกากร
   2. บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ทางอากาศ ทางเรือ และรถข้ามแดน เรามีตัวแทนเครือข่ายเอเจ้นท์มากกว่า 175 ประเทศทั่วโลก (Global Network).
   3. บริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย เรามีรถร่วมวิ่งไว้รอให้บริการมากกว่า 300 คัน ทั้ง 4ล้อ, 6ล้อ,10ล้อ และรถหัวลากห่างโลเบท พื้นเรียบ ก้างปลา และตู้เย็น.
   4. บริการแพคกิ้งสินค้าทุกประเภทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก
   5. บริการคลังสินค้าและโกดังขนาดเล็กให้เช่าแบบตู้คอนเทนเนอร์20′,40’และคลังสินค้าห้องเย็น
   ขั้นตอนการประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก ทางเราจำเป็นต้องรบกวนให้ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราดังนี้ครับ   #การขนส่งสินค้าขาเข้า#   ที่อยู่ต้นทางของสินค้า หรือเมืองท่าต้นทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ ตรวจสอบภาษีขาเข้า และค่าใช้จ่ายอืนๆที่อยู่ส่งสินค้าในประเทศไทย เพื่อประเมินค่าขนส่งจากท่าเรือไปยังที่อยู่ของลูกค้า   #การขนส่งสินค้าขาออก#   ที่อยู่ต้นทางของสินค้า เพื่อประเมินค่ารถที่จะไปรับสินค้า ข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่อยู่ส่งสินค้าปลายทางในต่างประเทศ หรือเมืองท่าปลายทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ   บริการนำเข้าสินค้าทั้งแบบเหมาตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL & LCL), บริการด้านพิธีศุลกากร (ทางเรือ ทางอากาศ และทางรถข้ามแดน) กรณีต้องการขนส่งจากต้นทาง(โรงงานผู้ผลิต) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคำนวนค่าขนส่ง ได้แก่
   1. ราคาสินค้าข้อมูลสินค้าทั้งหมด (Invoice & Packing list)
   2. ปริมาณสินค้า กี่ CBM หรือเต็มตู้กี่ฟุต (20′ 40′) ตู้แห้ง หรือตู้เย็นกรณีเป็นของสด
   3. ที่อยู่ต้นทางในประเทศหรือต่างประเทศ และที่อยู่ปลายทางในประเทศหรือต่างประเทศ
   4. ลูกค้ามี NSW ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรแล้วหรือไม่
   5. ทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ที่สมเหตุสมผลที่สุดและเสนอกลับให้ลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด
  • หากลูกค้าพึงพอใจในราคา และตัดสินใจที่จะใช้บริการกับเรา
  • “#การนำเข้าสินค้า” ทางเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารสำคัญ ได้แก่ Packing List, Invoice และ ใบ NSW ผู้นำเข้า
  • หากลูกค้าไม่มี โปรดแจ้งด่วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป (แนะนำให้แจ้งล่วงหน้า) หรือต้องการใช้เอกสาร Im/Ex license ของเราก็แจ้งได้ครับ
  • ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจองระวางเรือหรือจองไฟล์แอร์คาร์โก้
  • ดำเนินการทางด้านเอกสารและเดินพิธีการทางด้านศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง และคำนวนเกี่ยวกับค่าภาษีขาเข้า ที่ลูกค้าต้องชำระในรูปแบบต่างๆ ที่ทางกรมศุลกากร ได้ระบุไว้เบื้องต้นและตรวจสอบใบอนุญาตในการขออนุญาตนำเข้าจากกรมต่างๆ
  • ดำเนินการออกของแล้วเสร็จ และจัดส่งไปยัง ปลายทาง ที่ลูกค้าต้องการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามไปด้วย