12.ประกาศกรมศุลกากรที่ 152-2560 – ไทย – นิวซีแลนด์